Hopp til innholdet

Bli medlem

NORFAG er en forening som arbeider for dine interesser som fagoversetter. Forutsetningen er at du melder deg inn og støtter opp om dette arbeidet så godt du kan.

NORFAG ble etablert av og for frilansoversettere. De fleste medlemmene våre er selvstendig næringsdrivende og er registrert i Brønnøysund eller tilsvarende registre i utlandet. I 2016 åpnet vi også for en ny type medlemskap. I tillegg til Ordinært medlem (frilansmedlem) har vi nå også Byråmedlem (ansattmedlem). Det vil si at også oversettere som er ansatt i oversetterbyråer, stat og det private næringsliv, kan søke om medlemskap – forutsatt at de oppfyller samme vilkår til utdannelse og oversettervirke som våre frilansmedlemmer. Byråmedlemmer blir ikke oppført i det søkbare medlemskartoteket på nettsidene våre, og visse deler av diskusjonsforumet vårt vil være forbeholdt frilansmedlemmer. I tillegg er det noen begrensninger i styrerepresentasjon.

Kriterier for medlemskap i NORFAG

Utdannede og erfarne oversettere kan bli medlemmer av foreningen direkte, mens andre kan basere seg på andre kriterier.

  1. Kandidaten bør ha oversetterutdannelse eller annen høyere utdannelse på tilsvarende nivå. I Norge betyr oversetterutdannelse studiet i oversetting og interkulturell kommunikasjon (tidligere fagoversetterstudiet) ved UiA, oversetterstudiet ved UiO (masternivå), omsetjingsstudiet ved UiB og translatørutdanningen ved NHH. Tilsvarende utdanning fra utenlandske universiteter og høyskoler er også akseptert.
  2. Andre utdanninger (f. eks. jus eller økonomi) kan godtas ved begrunnet og dokumentert søknad. Kandidaten må da oppgi tre referanser med navn og e-postadresser. Det er viktig at referansene er i stand til å vurdere både den språklige og faglige kvaliteten av oversettelsene.
  3. Oversetteren oversetter til eller fra norsk.
  4. Oversetteren er registrert i Brønnøysundregisteret eller et tilsvarende register i utlandet. NORFAG er primært en forening for enkeltpersoner som selger tjenestene sine til byråer og direktekunder, og retter seg for eksempel mot enkeltpersonforetak. Andre selskapsformer kan også være aktuelle dersom selskapet består av en eller et svært begrenset antall personer som hovedsakelig driver med oversetting, ikke utsetting og formidling av oversettelsesoppdrag.
  5. Vedkommende har 2 års praksis som oversetter. På forespørsel må kandidaten kunne bevise med fakturaer at virksomheten har hatt et visst omfang, og at den har pågått regelmessig og fortsatt pågår. Med omfang forstås minst 50 000 ord i året, subsidiært en fakturert omsetning på kr 50 000 i året i snitt over to år.

Styret kan vurdere fritak fra disse kriteriene på individuelt grunnlag.

Mentorordning

Nyutdannede oversettere som ikke har tilstrekkelig med erfaring til å melde seg inn i NORFAG direkte, kan bli kandidatmedlemmer.

Ordningen innebærer at hver kandidat får tildelt en mentor som skal lese oversettelser kandidaten gjør, og gi tilbakemeldinger kandidaten kan bruke til å bli en dyktigere oversetter.

Kandidatmedlemmer føres opp under Finn en oversetter på NORFAGs nettsider, men merkes som kandidatmedlemmer.

For å bli tatt opp som kandidatmedlem, skal oversetteren sende inn kopi(er) av vitnemål fra studiet i oversetting og interkulturell kommunikasjon (tidligere fagoversetterstudiet) ved UiA, oversetterstudiet ved UiO (masternivå), omsetjingsstudiet ved UiB eller translatørutdanningen ved NHH. Vitnemål fra tilsvarende utdanning ved utenlandske universiteter og høyskoler er også akseptert.

Oversettere uten oversetterutdanning sender først en presentasjon av seg selv og leverer inn en prøveoversettelse til styret. Dersom prøveoversettelsen blir godkjent, kan oversetteren bli kandidatmedlem. Vurderingen av dette arbeidet går på omgang blant styremedlemmene.

Mentoren skal gi nyttige, konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. F.eks. kan mentoren tipse kandidatmedlemmet om nyttige kilder til terminologi og spesifikke skriveregler dersom det trengs.

Kandidatmedlemmet og mentoren avtaler betaling for mentorarbeidet seg imellom. I utgangspunktet skaffer kandidaten selv jobbene mentoren skal vurdere.

Etter 5000 reviderte ord innenfor ulike fagområder og fordelt på 3 jobber (eller utdrag av jobber) kan mentoren godkjenne kandidatmedlemmet. Er mentoren fortsatt usikker på om kandidatens arbeid er av god nok kvalitet, kan vurderingen fortsette inntil 10 000 ord.

Kandidatene får revidert oversettelser på alle språk de oppgir som sine målspråk.

Når mentoren mener at arbeidet kandidaten har gjort, er godt nok, sender mentoren en kopi av vurderingene sine til styret. Styret vurderer da om kandidatmedlemmet skal bli fullverdig medlem. Dersom kandidaten oversetter til/fra språk ingen i styret kan vurdere, kan andre foreningsmedlemmer trekkes til råds.

Kandidatmedlemmer som ikke blir tatt opp som fullverdige medlemmer i løpet av mentorordningen, kan likevel søke om medlemskap etter to år dersom de oppfyller de ordinære medlemskravene.

Støttemedlem

NORFAG innfører kategorien «støttemedlem». Dette er bedrifter og privatpersoner som ønsker å støtte NORFAG uten at de fyller kriteriene for medlemskap. De vil få sitt navn på en liste over støttemedlemmer på NORFAGs nettside. De kan også legge inn logoer med lenker til egenreklame.

Søk om medlemskap

Søk via vårt elektroniske søknadsskjema.

Satser

Frilansmedlemmer: kr 1000,– i årsavgift
Byråmedlemmer: kr 700,– i årsavgift
Kandidatmedlemmer: kr 500,– i året
Bedrifter med logo og lenke: kr 5000,– i året
Bedrifter uten logo og lenke: kr 1000,– i året
Private støttemedlemmer: kr 250,– i året

Bankkonto

Norsk fagoversetterforening (NORFAG)
Kontonr.: 1204.04.49300
Bankforbindelse: DNB Bank ASA, NO-0021 Oslo

Her kan du lese mer om medlemsfordeler.